Školská rada
Informace o školské radě gymnázia.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2023:

-shromáždění pedagogů proběhne v úterý 29.8.2023, shromáždění zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků proběhne v úterý 5. 9. 2023 od 14:00

- sběr návrhů kandidátů probíhá do 8. 9. 2023 do 14 hodin ve sborovně školy, navržení kandidáti budou zveřejněni do 3 dnů.

 • volby do školské rady proběhnou ve středu 27. 9. 2023 v kanceláři školy od 8:00 do 11:20 a od 12:00 do 14:0

Zvolenými členy školské rady Gymnázia, České Budějovice, Jírovcova 8 pro období 2023-2026 jsou:

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

 • Ing. Roman Bauer
 • Břetislav Brodský

za pedagogický sbor:

 • Mgr. Kamil Dřevikovský
 • Mgr. Štěpán Klučka

Vážení rodiče, zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci,

podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se s účinností od školního roku 2005/2006 zřizuje na základních, středních a vyšších odborných školách školská rada.

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Podle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Aktuální školská rada je zvolena na období 2020-2023 ve složení: 

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci:

 • Ing. Roman Bauer
 • MUDr. Marta Píchová

Zástupci pedagogického sboru:

 • Mgr. Kamil Dřevikovský
 • Mgr. Miroslava Sekyrková

Zástupci zřizovatele:

 • Mgr. Ivana Chloubová Ph.D.
 • Mgr. Michal Vančura Ph.D.