Volitelné semináře
Ve třetím ročníku se volí 3 semináře - každý má 2 hodiny (pozor, základy ekonomie, "malá matematika", psychologie a dějiny 20.století se vyučují pouze ve 4. ročníku). Ve čtvrtém ročníku se volí 3 tříhodinové semináře a 1 dvouhodinový seminář.

VOLITELNÉ SEMINÁŘE

Ve třetím ročníku se volí 3 semináře - každý má 2 hodiny (pozor, základy ekonomie, "malá matematika", psychologie a dějiny 20.století se vyučují pouze ve 4. ročníku).

Ve čtvrtém ročníku se volí 3 tříhodinové semináře a 1 dvouhodinový seminář.

4. ročníky - pouze dvouhodinové semináře: základy ekonomie, psychologie, dějiny 20.století

4. ročníky - pouze tříhodinové semináře: společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář a cvičení z chemie, seminář a cvičení z biologie.

Seminář "Robotika" je možné kombinovat s seminářem "Informatika a výpočetní technika"

Seminář "Anglická konverace - Culture studies" je možné kombinovat s klasickou konverzací z anglického jazyka.

Seminář "Malá matematika – repetitorium středoškolské matematiky" lze kombinovat se "Seminářem a cvičením z matematiky".

Seminář z psychologie je možné kombinovat se seminářem "Společenskovědní základ".

Není možné kombinovat 2 a 3 hodinové varianty jednotlivých seminářů (např. není možné si zvolit seminář z matematiky v 3hodinové variantě a zároveň seminář z matematiky ve 2hodinové variantě).

Robotika (3. + 4. ročník)
Seminář vás provede základy robotiky - tedy budeme studovat konstrukci, design, programování a využití robotů. K tomu se seznámíme se základy souvisejících oborů tedy automatizace, elektroniky, programování a přislušných částí matematiky a fyziky. Seminář by měl být spíše praktický, tedy jakoukoli teorii budeme doprovázet praktickou činností od základů pájení a konstrukce elektronických automatizačních obvodů, přes stavbu senzorů, ovládání krokových motorů a konstrukci mechanických součástí až po práci s pokročilými robotickými stavebnicemi (v našem případě VEX Robotics).

Seminář z českého jazyka a literatury - 3.ročník

 • v jazykové části procvičování pravopisu a větného rozboru s ohledem na učivo probírané v 1. – 3. ročníku
 • ve slohové části praktický nácvik slohových útvarů
 • v literární části prezentace knih na základě vlastní četby, následný rozbor díla a diskuse o problému, rozšířená výuka literární teorie (v souvislosti s konkrétním textem)

Hodiny jsou vedeny tak, aby se studenti naučili orientovat v textu, používat potřebnou terminologii, aby se nebáli projevit a obhájit vlastní názor a aby se naučili podpírat své argumenty konkrétním textem (totéž co v hodinách literatury, ale v menším počtu žáků a menším časovém tlaku).

Seminář z českého jazyka a literatury - 4.ročník

 • v jazykové části procvičování pravopisu a větného rozboru, celkově opakování středoškolského učiva s ohledem na Maturitní zkoušku
 • ve slohové části praktický nácvik slohových útvarů, opakování funkčních stylů (příprava na ústní MZ)
 • v literární části prezentace knih na základě vlastní četby, (upřednostňuje se výběr ze školního maturitního seznamu), následný rozbor díla a diskuse o problému s ohledem na požadavky didaktického textu a ústní části MZ, rozšířená výuka literární teorie (v souvislosti s konkrétním textem)

Hodiny jsou vedeny tak, aby se žáci naučili orientovat v textu, používat potřebnou terminologii, aby se nebáli projevit a obhájit vlastní názor a aby se naučili podpírat své argumenty konkrétním textem (totéž co v hodinách literatury, ale v menším počtu žáků a menším časovém tlaku). Podle dosavadních zkušeností se dá říct, že příprava v semináři se projeví na znalostech a hlavně jistotě prezentace u maturity.

Seminář a cvičení z biologie

Seminář je zaměřen na přípravu studentů k profilové maturitní zkoušce a na přijímací zkoušky na VŠ s biologickým zaměřením (medicína, veterinární medicína, farmacie, biologické obory na přírodovědecké fakultě, fyzioterapie, psychologie,  učitelské obory s biologickým zaměřením, …).

Probíraná témata rozšiřují a doplňují učivo povinného předmětu biologie. V průběhu roku je realizována výuka také formou exkurzí (AV, Anatomický ústav LF UK), besed a přednášek na zvolené téma (spolupráce s PřF JČU).

3.ročník
Biologie jako věda : dějiny biologie, klasifikace biologických věd, významné osobnosti
Základy etologie : chování vrozené a získané
Ekologie organismů, organismy a prostředí; ochrana a tvorba životního prostředí
Genetika : molekulární a cytologické základy dědičnosti, dědičnost mnohobuněčného organismu, vybrané genetické úlohy a jejich řešení – možný přesah do 4. ročníku

4.ročník
Genetika – dokončení vybraných kapitol
Historie Země, fylogeneze organismů, evoluce
Obecné složení živých soustav, chemické složení a struktura buňky, fyziologie buněk
Příprava k maturitě, opakování a procvičování učiva (obecná biologie, botanika, zoologie fylogeneze orgánových soustav, biologie člověka)

Seminář a cvičení z chemie - 3.ročník

Učební plán předmětu Seminář a cvičení z chemie je ve 3.ročníku zaměřen především na¨obecnou chemii, analytickou chemii a základní chemické výpočty.

 • Obecná chemie – opakování učiva 1. a 2. ročníku ( názvosloví, chem.vazba, reakční kinetika,chem.rovnováhy, termochemie ) a jeho rozšíření vzhledem k požadavkům k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy z chemie (modelové otázky)
 • Analytická chemie – kvalitativní a kvantitativní analýza v chem.laboratoři ( stanovení kationtů, aniontů, odměrná analýza , absorpční spektrofotometrie v rámci ročníkových prací)
 • Základní chemické výpočty – roztoky, redox děje, pH, součin rozpustnosti, stechiometrické výpočty, termochemie

Seminář a cvičení z chemie - 4.ročník

Seminář v maturitním ročníku je zaměřen zejména na přípravu žáků k  maturitní zkoušce z chemie a příp. přijímací zkoušky na VŠ (všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství, farmacie), účelný je i pro zájemce o studium biologických oborů na přírodovědeckých fakultách, fyzioterapie atp.

Tematické okruhy rozšiřují a doplňují učivo povinného předmětu chemie, hlavním cílem je učení chemie v souvislostech.

Chemie přírodních látek, základy metabolismu (nové učivo důležité i pro přijímací zkoušky)
Teoretické základy organické chemie a jejich aplikace na okruhy systematické části (uhlovodí-ky a jejich deriváty)
Obecná chemie, stechiometrické výpočty
Systematická anorganická chemie (aplikace a konkretizace učiva obecné chemie)
Strukturace učiva systematické odpovídá 28 maturitním tematickým okruhům.

Seminář a cvičení z fyziky

Ve 3. ročníku se jednak trochu prohlubuje látka (přidává se i teorie), jednak rozšiřuje, především využití a aplikace do praxe dosavadních poznatků, většinou formou referátů (prezentací) žáků a pak počítání obtížnějších příkladů.

Na tříhodinovém semináři ve 4. ročníku se navíc opakuje a probírá využití diferenciálního a integrálního počtu ve fyzice.

Na dvouhodinovém semináři ve 4. ročníku pak ponejvíce opakuje a zaměřujeme se na zvládnutí přijímacích zkoušek (hlavně na medicínu). 

Anglická konverzace

 • probírání maturitních témat, která se neprobírají na hodinách anglického jazyka - zejména ve formě kopií
 • každodenní konverzační obraty (zdvořilé žádosti, souhlas/nesouhlas, atd.), strukturovaná odpověď na otázku
 • vyjádření vlastního názoru na různá témata + argumentace
 • Práce s maturitními pracovními listy - příprava na ústní část státní maturity
 • rozšiřování slovní zásoby na různá témata
 • procvičování jazykových dovedností potřebných k maturitě - poslechy, samostatná promluva, popis obrázku, porovnání obrázků, vedení rozhovoru - interakce

Anglická konverzace - Přípravy na anglické jazykové zkoušky úrovně B2 a nebo C1

Obsahem semináře bude systematická příprava zaměřující se na využití ukázkových testů s podrobným rozborem, vysvětlením a tréninkem potřebných 5 dovedností; studenti budou moci složit zvolenou cambridgeskou zkoušku přímo na škole - 3.ročníky v červnu, 4.ročníky v lednu; velký důraz bude kladen na zlepšení konverzační obratnosti studentů.

Španělská konverzace

 Cílem předmětu je studenty připravit na úspěšné složení maturitní zkoušky odpovídající jazykové znalosti na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V průběhu hodin se formou prezentací probírají maturitní okruhy, jejichž prostřednictvím se studenti seznamují s příslušnými kulturními reáliemi včetně širšího historického kontextu. Část hodin je věnována rozboru vybraných gramatických jevů, stejně jako přípravě na písemnou práci. 

Francouzská konverzace

Náplň semináře Francouzská konverzace je do jisté míry závislá na zájmu přihlášených žáků.

Varianta 1 – většina žáků chce maturovat z francouzského jazyka

V tomto případě se budeme věnovat výhradně přípravě na maturitní zkoušku a probírat maturitní témata (ve třetím ročníku zejména témata rodina, bydlení, nakupování, jídlo, cestování, škola apod.) a gramatické jevy s nimi související. Dále budeme trénovat důležité dovednosti ke zvládnutí státní maturity (poslech, čtení s porozuměním, psaný projev).

Varianta 2 – žáci nemají zájem maturovat z francouzského jazyka

V tomto případě budeme rozšiřovat slovní zásobu, témata budou vycházet z každodenního života a situací, do určité míry se tato témata prolínají s maturitními. Navíc bude prostor pro práci s autentickými materiály, diskusi na aktuální témata, eventuálně (dle zájmu) přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky DELF/ DALF.

Německá konverzace

Obsah semináře konverzace v německém jazyce ve 3. a 4. ročnících, v septimě a v oktávě -  2 hodiny týdně:

 • první okruh témat se týká osobního, společenského a každodenního života, např. moje rodina, režim dne, volný čas a koníčky, charakteristika určité osoby, domov, bydlení, kulturní a sportovní aktivity, vztahy mezi lidmi, zdravý životní styl, plány do budoucnosti, vzdělávání a ochrana životního prostředí.
 • druhý okruh témat je zaměřen na Českou republiku a její hlavní město, na jižní Čechy a na České Budějovice
 • v třetím okruhu se žáci podrobně seznámí s reáliemi německy mluvících zemí ( Německo, Rakousko, Švýcarsko) a  okrajově s reáliemi Lucemburska a Lichtenštejnska. 

Velký důraz je kladen na  rozšíření a obohacení slovní zásoby, na komunikaci a rovněž nedílnou součástí semináře je  i porozumění poslechům.

Dějiny umění

Dotace předmětu je dvouhodinová. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí učiva dějin výtvarného umění od pravěku po 20. století. Nedílnou součástí semináře je i samostatná práce studentů (referáty, interpretace a analýzy uměleckých děl).Seminář zároveň studenty připravuje k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy.Výuka probíhá v učebně výtvarné výchovy (možnost použití interaktivní tabule) nebo mimo budovu školy (návštěvy výstav, poznávání kulturních památek).

Seminář IVT 3.ročník

Vhodný pro studenty, kteří plánují pokračovat ve studiu v nějakém technicky zaměřeném či přírodovědném oboru. Během třetího ročníku navážeme na studium IVT/IKT z nižších ročníků, ponoříme se do principů fungování výpočetní techniky, naučíme se pracovat v operačním systému unixového typu, naučíme  se principy fungování internetu. Seznámíme se se základními způsoby tvorby programů na vyšším programovacím jazyce. Projdeme programování od základů až po tvorbu objektově orientovaných grafických programů a webových aplikací.  Zopakujeme principy práce v textovém procesoru a tabulkovém kalkulátoru, na které navážeme představením typografického systému TeX (LaTeX). Seznámíme se s mikroprocesory a prakticky si vyzkoušíme  základy práce s hardwarem na moderních zařízeních řazených do oblasti IoT (Internet of Things).

Seminář IVT 4.ročník

Vhodný pro studenty, kteří plánují pokračovat ve studiu v nějakém technicky zaměřeném či přírodovědném oboru. Je vhodný i pro studenty, kteří plánují maturovat z informatiky. Seminář volně navazuje na seminář třetího ročníku, předchozí seminář není nutnou podmínkou pro jeho zdárné absolvování. V tomto roce rozšíříme pohled na data o jejich uspořádání v databázových systémech. Rozšíříme znalosti v pohledu na detailnější fungování počítačových, a obecně datových sítí. Prakticky vyzkoušíme virtualizaci a správu operačního systému unixového typu. V oblastech zmíněných v semináři ve třetím ročníku pokročíme do větší hloubky (programování spojené s databázemi, správa OS a sítí atp.). V druhém pololetí v rámci maturitního opakování zopakujeme veškeré základní pojmy, principy a dovednosti v oblasti IVT/IKT zahrnující počítačovou grafiku, zpracování textů a dat, orientaci v technologiích, fungování software a hardware.

Deskriptivní geometrie

Seminář je určen studentům, kteří uvažují o studiu architektury či stavebních, strojírenských a dalších technických oborů. Výuka deskriptivní geometrie rozvíjí a prohlubuje prostorovou představivost, potřebnou při studiu různých způsobů zobrazení prostorových útvarů do roviny a při rekonstrukcích těchto útvarů z jejich rovinného obrazu.

Obsah výuky

Začátečníci: základy stereometrie, kótované promítání, Mongeovo promítání- 1. část (základy, mnohostěny)

Pokročilí: kuželosečky, Mongeovo promítání – 2. část (rotační tělesa), pravoúhlá axonometrie.

Matematika - 3.ročník

 • Doplňuje a rozšiřuje učivo o rovnicích, nerovnicích, soustavách a polynomech
 • Zavádí obor komplexních čísel
 • Nauku o funkcích rozšiřuje o diferenciální počet
 • Předpokládá se dobrá znalost běžné matematiky, 3. ročník není opakováním

Matematika - 4. ročník

 • Nauku o funkcích rozšiřuje o integrální počet (přímo navazuje na seminář z matematiky ve třetím ročníku)
 • Příprava na maturitní zkoušku (školní) a opakování k přijímacímu řízení na VŠ


Malá matematika – repetitorium středoškolské matematiky – 2 h (pouze ve 4.ročníku)

Obsahem předmětu bude shrnutí základních pojmů a vět jednotlivých matematických disciplín,

zopakování a procvičení příkladů na úrovni požadavků státní maturitní zkoušky.

 • Základní poznatky – logika a množiny
 • Číselné obory – aritmetika, mocniny a odmocniny, výrazy
 • Rovnice, nerovnice a jejich soustavy – algebraické, nealgebraické
 • Planimetrie – početní, konstrukční, zobrazení
 • Funkce – algebraické, goniometrické, exponenciální, logaritmické a jejich vlastnosti
 • Posloupnosti a řady
 • Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
 • Stereometrie – tělesa
 • Vektorová algebra a  analytická geometrie – v rovině
   

Společenskovědní seminář –  3.ročník

Společenskovědní seminář pro třetí ročníky a septimu je zaměřen především na disciplíny – politologie, právo , mezinárodní vztahy a částečně i na ekonomickou problematiku

K probíraným tématům patří:

 • Historie a současné postavení Evropské unie,
 • srovnání politických systémů USA, Velké Británie, Francie a Německa, jako systémů prezidentské republiky, parlamentní monarchie, semiprezidentské republiky a kancléřské republiky
 • historie české ústavnosti
 • koncept lidských práv a svobod
 • role OSN, NATO  a dalších mezinárodních organizací
 • problém terorismu
 • téma uprchlictví a udělování azylu
 • občanské , trestní a správní soudní řízení
 • Právní úprava podnikání, zakládání živností, obchodních společností
 • Welfare state – stát veřejných sociálních služeb  
 • Dějiny ekonomických učení
 • Přechod centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní / příklad – ČR/

Společenskovědní seminář – 4. ročník

Společenskovědní seminář pro čtvrté ročníky a oktávu je zaměřen především na přípravu k maturitě z OSZ a přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy humanitního a ekonomického zaměření, zvláště pak na přípravu ke SCIO- testům ze základů společenských věd.

Z dalších společenskovědních disciplín se probírají témata z religionistiky (zvláště problematika  judaismu, křesťanství a islámu) a dále základy české filozofie a filozofických proudů a směrů 20. století.

Nedílnou součástí práce v seminářích  jsou i komentáře k aktuálním společenským , politickým, právním , ekonomickým i mezinárodním problémům.

Konverzace v angličtině – Culture Studies

Tento předmět je vhodný pro studenty, které baví angličtina, a to bez ohledu na to, jakou známku z ní mají. Jediným komunikačním jazykem bude angličtina, podle hesla „raději špatně anglicky než dobře česky“. Nebudeme probírat maturitní témata, proto tento předmět není vhodný jako přímá příprava k maturitě, ale poskytne mnoho příležitostí mluvit, protože hlavní důraz je kladen na komunikaci ve dvojicích, ve skupinách i individuální, zlepšení výslovnosti a plynulosti projevu.  O čem se budeme bavit? O tom, pro co není místo v běžných  jazykových a konverzačních hodinách; inspirací nám budou knížky, filmy, písničky, hry, novinové články a další materiály. AK/CS nejsou „zašívána“, sice neočekáváme perfektní angličtinu, ale aktivní účast na hodině ano, i když adekvátní individuálním možnostem a schopnostem. 

Základy ekonomie (pouze 4.ročník)

Obecné pojmy: Užitečnost. Vzácnost. Produkční možnosti. Náklady obětované příležitosti. Dělba práce, absolutní a komparativní výhody. Ekonomické systémy
Mikroekonomie: Trh, nabídka, poptávka, působení nabídky a poptávka, mezní užitek a chování spotřebitele, náklady a zisk firmy, podnikání a podnikavost, struktura trhů, efektivnost fungování trhů. Stát a ekonomika. Veřejný sektor. Externality. Kapitál a trh kapitálových statků. Firmy a jejich druhy. Náklady firmy a objem výroby. Mezní produkt faktoru. Celkové průměrné a mezní náklady. Nabídka v dokonalé konkurenci. Nedokonalá konkurence
Makroekonomie: základní pojmy. Výkonnost NH, Hospodářský růst, hospodářský cyklus. Peníze a bankovní soustava.
Finanční matematika: základní pojmy finanční matematiky, jednoduché, složené, smíšené úrokování. Spoření, Úvěry a splácení úvěrů. Důchod.
Základy účetnictví: Historický vývoj účetnictví, všeobecně uznávané účetní zásady, charakteristika vedení účetnictví, účetní prvky, daňová evidence – jednoduchý příklad. Účetnictví (dříve podvojné).
Základy ekonomiky podniku: Majetková struktura podniku, oceňování dlouhodobého majetku podniku, opotřebení dlouhodobého majetku, odpisy a odpisování dlouhodobého majetku. Oběžný majetek podniku a jeho oceňování.
Základy daní a sociálního a zdravotního pojištění: Základní daňové pojmy. Druhy daní. Základní daňové principy. Daňová soustava v České republice.
Jsou zařazeny dokumentární filmy, které se týkají sociálně ekonomických souvislostí v historii lidské společnosti. Zejména cykličnost krizí a rozbor jejich příčin.

Seminář ze zeměpisu

Základním cílem předmětu Seminář z geografie by mělo být vytváření zájmu o dění v okolí bydliště, v ČR i ve světě a formování názorů na toto dění. Seminář je zaměřen na přípravu studentů k profilové maturitní zkoušce a na přijímací zkoušky na VŠ s geografickým a ekonomickým zaměřením. 

3. ročník

Zaměření na prohloubení učiva 1. a 2. ročníku s ohledem na aktuální dění doma i ve světě.

 • Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země
 • Socioekonomická geografie – demografická charakteristika, vliv ekonomiky na životní prostředí, globální problémy světa
 • Politické rozdělení světa
 • Charakteristika místního regionu

4. ročník

Systematizace a prohloubení učiva s ohledem na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ. Tematické okruhy rozšiřují a doplňují učivo povinného předmětu geografie, hlavním cílem je u žáka postupně vytvářet celkový postoj ke světu, názory na jeho vznik a vývoj.

 • Fyzickogeografická sféra
 • Socioekonomická sféra
 • Regionální geografie


Seminář z dějepisu – 3. ročníky

Náplní semináře je hlouběji probrat určité vybrané úseky českých a světových dějin, se kterými se v hodinách dějepisu student setká v běžném rozsahu. Seminář má na základě studia pramenů a odborné literatury seznámit nejen s probíranou dobou, ale také se základy kritiky informačních zdrojů a základy seminární práce. Probíraná témata zahrnují období od starověku (Židé ve starověku, C. Iulius Caesar), přes středověk (sv. Vojtěch) až k moderním (Reinhard Heydrich) a regionálním (historie Českých Budějovic) tématům.

Seminář z dějepisu – 4. ročníky

Seminář v maturitním ročníku je koncipovaný jako příprava k maturitní zkoušce z dějepisu, obhajobě maturitní práce a přijímacím zkouškám na vysokou školu. Díky tříhodinové dotaci se probírají jednotlivé tematické okruhy maturitní zkoušky (1 hodina týdně) a poté vybrané problémy k těmto otázkám (2 hodiny týdně). Velká pozornost je poté věnována  poválečným evropským a světovým dějinám od vypuknutí studené války po situaci počátkem 90. let 20. st. po skončení studené války.

Seminář z psychologie

Seminář z psychologie je koncipovaný jako příprava k přijímacím zkouškám na jednooborovou psychologii a příbuzné obory. V rámci dvouhodinové dotace věnuje pozornost prohloubení poznatků probíraných na hodinách OSZ v prvním ročníku, a to z dějin psychologie, metodologie, obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie. Rozšiřuje tyto poznatky o oblast sociální psychologie (sociální percepce, utváření prvního dojmu, socializace, komunikace, skupiny, postoje a jejich význam), psychologie práce a organizace (psychologie v personalistice a managementu, pracovní výkon a motivace) a klinické psychologie (zdraví a nemoc, psychopatologie a psychoterapie).

Seminář "Dějiny 20.století"

Seminář s dvouhodinovou dotací je vhodným doplňkem k  seminářům z dějepisu i jako naprosto samostatný předmět pro ty, které zajímají moderní dějiny, zvláště pak kontrast tzv.velkých a malých dějin, tedy jak politická rozhodnutí a válečné konflikty ovlivnily osudy jednotlivců a jejich rodin. V českém kontextu to jsou např. témata čeští krajané v USA, každodenní život v Protektorátu Čechy a Morava, řecká imigrace, válečné nevěsty, třetí odboj či příběhy železné  opony, ve světových dějinách období ztracené generace, ženy v neobvyklých rolích (pilotky, špionky), vina druhé generace,  příběhy Berlínské zdi, diktatura a válka versus rodinný život a celá řada méně rozsáhlých témat a jejich odraz v literatuře a filmu. Seminář si klade za cíl seznámit žáky s méně známými tématy, prohloubit tak jejich znalost historie a schopnost kriticky přemýšlet a konstruktivně hodnotit události minulé i současné.