Půdní vestavba
Název projektu:          Půdní vestavba Registrační číslo:       CZ. 06

Název projektu:          Půdní vestavba

Registrační číslo:       CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002776

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií

(Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Projekt „Půdní vestavba“ je zaměřen na vybudování půdní vestavby gymnázia a přetvoření stávajícího prostoru budovy na nové výukové zázemí s moderními učebnami (dvě multimediální učebny s ICT zázemím, jazyková učebna, laboratoř fyziky a její zázemí zahrnující i učebnu 3D tisku) a také prostorami pro odpočinek žáků. Dále bude posílena vnitřní konektivita školy a vybudována venkovní relaxační zóna vč. nové zeleně.

Modernizace učeben a výukového vybavení školy (nové technologie a didaktické pomůcky) umožní udržet a dále zvyšovat standardy kvality vzdělávání na gymnáziu a tím přípravy žáků a absolventů školy zejména v navazujícím studiu. Vedle zvýšení kvality vzdělávání umožní nové vybavení a modernizace prostor i vyšší každodenní komfort žáků i pedagogických pracovníků gymnázia při jejich odborné přípravě.